SỰ LẨM CẨM CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Nghe đến cái tên Nguyễn Đình Cống thì nhiều người nhận ra ngay đây là một trí thức có hàm Giáo sư, tiến sĩ đã tuyên bố từ Đảng sau khi về hưu và có những bài viết hết sức phản động chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin, quan điểm đường lối của Đảng. Đây có thể được gọi là một “cá nhân điển hình” của sự suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nguyễn Đình Cống đã có rất nhiều bài viết xuyên tạc sự thật trên không gian mạng mà ai ai cũng có thể nhận ra bộ mặt thật của Ông – Một “chuyên gia” chuyên đòi “phản biện” các Văn kiện, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng. Gần đây, lại xuất hiện các bài viết của Ông với tư cách là “nhà lý luận” phản biện kệch cỡm, đòi xét lại đối với những vấn đề cốt lõi trong Học thuyết của Mác.…

Read more