BỘ MẶT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DÂN

Trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Dân đã đăng tải bài viết có tựa đề: “Đảng công sản Việt Nam lạc hậu, sai đường”. Toàn bộ bài viết là những thông tin chắp nối, dẫn dắt xuyên tạc, bịa đặt một cách vô căn cứ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực chất đây vẫn là những vấn đề mà các thế lực thù địch luôn sử dụng để chống phá Việt Nam. Nổi bật trong bài viết của y đó là luận điệu về việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của nước ta. Nguyễn Dân cho rằng: “Sau 30/4/1975 thống nhất đất nước (Nam Bắc), đảng CSVN đưa cả nước đi theo chủ nghĩa xã hội, con đường do đảng vạch ra, rập khuân theo CS quốc tế Nga, Tàu – một chủ nghĩa mà đảng cho là “ưu việt” nhất, và quyết tâm đeo đuổi để thực thi”… Sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và một số nước Đông Âu lâm vào thoái trào, “chỉ còn lại vài nước rời rã cố bám, trong đó có Việt Nam – CHXHCN Việt Nam” chỉ vì tham vọng, chỉ vì tiếc nuối…”.…

Read more