VẠCH TRẦN BỘ MẶT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, trên mạng internet, Nguyễn Đình Cống lại đăng tải bài viết với tựa đề “Nguy hiểm cho ai” với những luận điệu xuyên tạc về công tác xây dựng và chỉnh đốn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), y đã quy chụp, bóp méo sự thật, thể hiện rõ ý đồ xấu xa nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

1. Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống đã vừa xiên xẹo về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), vừa đưa ra những suy đoán cá nhân nhằm phủ nhận vai trò, bản chất cách mạng, khoa học của học thuyết Mác-Lênin. Vẫn những điệp khúc cũ rích, y rêu rao rằng, Đảng ta đang “cố đặt cái thây ma đã mục rữa là học thuyết Mác-Lênin lên bàn thờ”.…

Read more