Hiểu đúng về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải đáp sâu sắc về nhiều vấn đề mấu chốt của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó có việc phát triển kinh tế tư nhân.

Trong 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, trung thành, kế thừa và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới tư duy gắn với tổng kết thực tiễn và đưa ra chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng” (1) của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; “Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân.”…

Read more

Hương Khê – “Vải thưa” sao che được “Mắt thánh”

Hương Khê – tên cũng mỹ miều

Vậy mà xuyên tạc, làm điều bất nhân

Chiêu trò phản Quốc, hại Dân

Một đời ô nhục, muôn dân oán hờn.

 Hơn 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới vẫn đang chật vật đối phó do sự xuất hiện của các biến chủng mới. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành thống nhất, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các lực lượng, sự đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Thế nhưng, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn để vu khống, xuyên tạc những thành quả phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.…

Read more

ĐOÀN BẢO CHÂU XUYÊN TẠC CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC, THAM NHŨNG

Vừa qua, Đoàn Bảo Châu có bài viết “Một cỗ máy tạo củi hoàn hảo”, lấy cớ việc xử lý các cá nhân vi phạm “thổi giá kit xét nghiệm Covid-19” đang diễn ra, để quy chụp, xuyên tạc công cuộc chống tiêu cực, tham nhũng, làm trong sạch hóa bộ máy chính quyền, lành mạnh hóa đời sống kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Đoàn Bảo Châu không thấy được việc chống tham nhũng là của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vấn đề tham nhũng và xử lý tham nhũng đã xuất hiện hàng ngàn năm nay trong lịch sử xã hội loài người. Hiện nay, tội phạm tham nhũng vẫn là vấn đề nhức nhối của các quốc gia trên thế giới. Đã có rất nhiều tổng thống, cựu tổng thống của các nước trên thế giới bị truy tố, xử tù, như tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cựu tổng thống Indonesia Suharto, cựu tổng thống Pháp N.Sarkogy,…

Read more