Luận điệu xuyên tạc của Hoàng Trường

Mới đây, trên trang Brueau CTM Media- Á Châu đã đăng tải bài viết của Hoàng Trường với tiêu đề: “Ngoại giao phản dân’ làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể”. Trong đó, Y cho rằng, nền ngoại giao của Việt Nam với đường lối bị động, lại cục bộ, “chọn phe” nên “rơi vào thế kẹt của một nền ngoại giao làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more