Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống

Mới đây trên trang mạng phản động Boxitvn.com, Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Việt Nam vẫn nặng xây dựng Nhà nước Đảng quyền”, từ đó đã làm cho: “Đảng yếu, Nhà nước non kém, Đảng không phát huy được chức năng vốn có của mình, Nhà nước rơi vào tình trạng thụ động, quan liêu, xa rời thực tế, quyền lợi của Nhân dân trở thành hình thức”… Phải khẳng định, đây là những luận điểm hết sức sai trái, phản động, suyên tạc sự thật, nhằm tách Đảng ra khỏi Nhà nước, làm lẫn lộn chức năng lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của Nhà nước, sâu xa hơn là chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Về mặt lý luận, ở Việt Nam, Đảng cầm quyền là để chỉ vai trò của Đảng ta khi đã giành được chính quyền, lãnh đạo chính quyền, thông qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân để lãnh đạo toàn xã hội.…

Read more