SỰ NHÌN NHẬN LỆCH LẠC CỦA PHẠM LÊ ĐOAN!

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, có bài viết: Nhân quyền là gì mà cần phải quan tâm?của Phạm Lê Đoan đã lợi dụng những đánh giá của Giáo sư Nguyễn Đăng Dung về bản Hiến pháp 2013 và một số hiện tượng riêng lẻ trong việc thực thi đảm bảo quyền con người, quyền công dân của chính quyền ở một số nơi để quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp những chủ trương về vấn đề này của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện sự nhìn nhận lệch lạc, thiếu khách quan về quyền con người ở Việt Nam, bởi lẽ:

Một là, Phạm Lê Đoan cố tình lờ đi quan điểm luôn xác định con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Quan điểm này được cụ thể hóa ở việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân quy định trong Hiến Pháp, các Văn kiện của Đảng và ở việc liên tục hoàn thiện cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, phát huy sự sáng tạo, sự đồng thuận tạo động lực phát triển đất nước, phát triển con người toàn diện.…

Read more