KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

Ngày 10/5/2022 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc. Một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương bàn và thống nhất rất cao là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Lợi dụng việc đó, trên trang rfavietnam tên Phạm Quý Thọ tán phát bài viết “Phòng chống tham nhũng vẫn theo cách cũ thì hiệu quả không thể bền vững” cho rằng, nguyên nhân công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam thiếu hiệu quả là do độc đảng sinh ra, do chế độ “tập quyền Đảng Cộng sản toàn trị” gây ra. Những luận điệu đó, về bản chất nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta, phủ nhận vai trò của Đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng.…

Read more