Cảnh giác với khẩu hiệu phòng, chống tham nhũng kiểu “dân chủ giả cầy” của các thế lực thù địch, phản động

Lợi dụng những bức xúc trong dư luận xã hội về tình trạng tham nhũng, tiêu cực hiện nay, một số kẻ đã đưa ra nhiều luận điệu xảo trá để công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với những khẩu hiệu mỹ miều như: “Cộng sản không thể phòng chống tham nhũng thành công”; phải thực hiện “xã hội dân sự”, “tam quyền phân lập” để phản biện xã hội và kiểm soát quyền lực… Thực chất, đó chỉ là những thứ hòng lòe bịp người dân và che đậy bản chất phản động của chúng mà thôi.

Trước hết, cần khẳng định rằng: Tham nhũng, tiêu cực là một hiện tượng mang tính xã hội, tồn tại ở các quốc gia. Nguyên nhân là do quyền lực nhà nước bị thao túng, tha hóa gây ra. Tham nhũng, tiêu cực không phân biệt chế độ xã hội, thể chế chính trị nào, dù là chế độ đa đảng hay một đảng.…

Read more