BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HUỲNH

Trên trang Vietnamthoibao Nguyễn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Việt Nam theo đuổi chủ nghĩa đa phương”. Theo đó, y cho rằng, “Việt Nam không thực hiện được cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, bởi dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền”. Đây là luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Huỳnh nhằm hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của chủ nghĩa đa phương, cũng như những cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, bởi:

Thứ nhất, tham gia thực hiện Chủ nghĩa đa phương không phụ thuộc vào thể chế chính trị, cũng như một đảng hay nhiều đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước

Cho đến hiện nay, vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng tỏ được các nước có thể chế chính trị khác nhau, cũng như một đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước thì mất dân chủ, cản trở việc tham gia thực hiện cam kết Chủ nghĩa đa phương, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ và thực hiện tốt các cam kết với Chủ nghĩa đa phương.…

Read more