CẠM BẪY XẤU XA CỦA PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử phản động thường xuyên có nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt, trắng trợn nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp đã đăng tải bài viết của Phạm Trần với tựa đề “Cạm bẫy đoàn kết dân tộc”. Mục đích và nội dung cơ bản của bài viết này nhằm xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kích động, chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bài viết, để lừa gạt, gây dựng niềm tin của người đọc, Phạm Trần đã sử dụng chiêu thức trích dẫn chủ trương, quan điểm Đại hội XIII của Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; lượm lặt, cắt xén, thông tin trong một số bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nội dung một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản (ngày 16/5/2020) rồi dùng những lời lẽ độc địa để vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam giăng ra “những cạm bẫy”, “mồi chài” và “trăm mưu, ngàn kế để nắm giữ chiếc hầu bao tinh thần và vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài”.…

Read more