Vạch trần và đấu tranh bác bỏ luận điệu phản động của Phạm Trần

Lợi dụng những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên nói riêng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Vừa qua, Phạm Trần đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết: “Đạo đức xuống cấp – lý tưởng lung lay” có nội dung hết sức phản động với thái độ hằn học, định kiến chống phá Đảng.

Trong bài viết, y trích dẫn các nhận định đánh giá của Đảng, Nhà nước, một số cơ quan, ban ngành, địa phương về tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên rồi đưa ra những nguyên nhân tự biện, vô căn cứ, bằng lời lẽ phản động.…

Read more