MỌI HOẠT ĐÔNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

Ngày 03/6/2022 cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam đăng tải thông tin của Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là dự thảo Nghị định, thay thế Nghị định số 162/2017 NĐ/CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Lợi dụng vấn đề trên một số trang mạng, báo đài đưa tin xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước ta. Trên trang Rfavietnam.com. Trên Đài RFA đưa tin với nội dung “Chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát tôn giáo với nghị định mới’’ trong đó cho rằng, trong dự thảo của Nghị định còn có rất nhiều nội dung mơ hồ…,

Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái chống đối Việt Nam, với mục đích xuyên tạc, bịa đặt nhằm ngăn cản chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước việt Nam.…

Read more