CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, bút danh N.A đăng bài “Đảng ta là đạo đức…giả – là văn minh…rừng”. Nội dung bài viết, Y đưa ra luận điệu “Việt Nam có đến hai loại luật, một là “Luật giành cho đảng” và hai là “Luật giành cho dân””; Y đã lập luận rằng “Đối với công dân thì áp dụng các loại luật dân sự và hình sự mà họ đặt ra để trị”, và “Luật giành cho đảng viên của mình là một loại luật phi pháp luật”. Toàn bộ những luận điệu, những vấn đề mà Y đưa ra là sự xuyên tạc, bịa đặt, nhằm tạo sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ta.

Thực tế, hệ thống pháp luật ở Việt Nam là hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, với bản chất nhân văn, tiến bộ, hiện đại; hệ thống pháp luật của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; thể hiện sâu sắc, đậm nét ý chí, quyền lợi, nguyện vọng của Nhân dân và được thực hiện bình đẳng rộng rãi.…

Read more