Đỗ Ngà bôi nhọ nền giáo dục Việt Nam

Trong bài viết “trăm năm trồng người” và thực tế hôm nay”, từ một số vụ việc tiêu cực, gây tranh cãi đơn lẻ, cá biệt, Đỗ Ngà đã đi quy chụp, bôi nhọ nền giáo dục Việt Nam. Y cho rằng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” chính quyền cộng sản không làm gì cả ngoài phá hoại.  Thực chất là Y “mượn gió bẻ măng” để bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta trong công tác lãnh đạo, quản lý nền giáo dục nói riêng, trong công tác lãnh đạo, quản lý đất nước nói chung.

Vào đầu bài viết, Đỗ Ngà đã viện dẫn và đưa ra một nhận định hết sức chủ quan, vô căn cứ và sai lệch rằng: nói về “trồng cây” thì nông nghiệp Việt Nam như một thân xác mang trọng bệnh, nông dân phải bỏ nghề đi làm công nhân, làm dịch vụ… Ở đây ta thấy sự yếu kém về tư duy kinh tế của Đỗ Ngà, khi Y không hiểu hay cố tình vờ như không biết quy luật của tất cả các nước đi lên sản xuất lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đều có sự chuyển dịch một phần lực lượng lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ.…

Read more