VIỆT NAM MINH BẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Thời gian vừa qua trên trang mạng Viettudomunich.org, có bài viết: “Những cụm từ gợi nhắc bi kịch dưới chế độ cộng sản”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, áp đặt ý kiến chủ quan nhằm bẻ cong sự thật nên cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phúc của nhân dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Ở Việt Nam, tuy chế xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội.…

Read more