LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA VŨ NGỌC MAI

Lợi dụng những vấn đề tồn tại, bất cập về chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của môt số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp theo nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCHTW khóa XIII, về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đôi ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Vũ Ngọc Mai đã đăng trên trang Doithoaionline.com bài viết “Đỏ hóa Việt Nam, với những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vũ Ngọc Mai đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp để lãnh đạo, định hướng hoạt động kinh doanh.…

Read more