Sự phi lý, trơ trẽn và vô căn cứ của Trần Hùng

Tham nhũng là một vấn nạn ở nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. Khi nói về tham nhũng, V.I. Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc ngoại xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, không thể lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đi ngược con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, và dân tộc Việt Nam ta đã lựa chọn như bài viết trên thongluan-rdp.org của Trần Hùng cho rằng:

Thứ nhất, Trần Hùng đã thể hiện rõ sự thân thù, chống phá Đảng khi đưa ra nhận định “Văn hóa Đảng Cộng sản là văn hóa tham nhũng”.…

Read more