LÂM BÌNH DUY NHIÊN – KẺ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Trên trang Baotiengdan.com đã phát tán bài viết Việt Nam phát triển  của bút danh Lâm Bình Duy Nhiên. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự phát triển của Việt Nam trong suốt thời gian gần 50 năm qua kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất. Bài viết cho rằng sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay chỉ là “bề ngoài, không có nền móng vững chắc, phát triển vô tội vạ…” và rằng “mọi công dân Việt Nam không được thừa hưởng thành quả của sự phát triển”, “đời sống nhân dân khổ cực,… vất vả mưu sinh”…

Xin khẳng định, những nhận định trong bài viết hoàn toàn mang tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học nhằm bôi nhọ, bóp méo sự thật về sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay, bởi vì:

Từ khi miền Nam được giải phóng, nước nhà độc lập, thống nhất, đặc biệt từ khi bắt tay vào công cuộc đổi mới (1986) đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo phát triển mọi mặt cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, sớm hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.…

Read more