KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Các diễn đàn phản động trên mạng internet thời gian gần đây đã tán phát rộng rãi bài viết “Một phép thử của nhà cầm quyền Việt Nam trên vấn đề đàn áp tôn giáo” của Nguyễn Văn Lý, với nội dung công khai xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, vu khống Đảng, Nhà nước đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, hiện thực khách quan đã minh chứng điều ngược lại.

Ở Việt Nam, tự do tôn giáo luôn được khẳng định nhất quán trong hiến pháp, pháp luật và được thể hiện sinh động trên trên thực tế. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam nêu rõ: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.…

Read more