CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ PHỦ NHẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thời gian qua, nhiều trang mạng phản động đã tán phát rộng rãi bài viết “Cúng dường” ở chùa Ba Vàng gây bão mạng và sự khuynh loát của Nhà nước trong Phật giáo VN của Đài Á Châu tự do. Bài viết đã mượn cớ vụ việc cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh để xuyên tạc công tác quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, kích động gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rõ quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực Nhà nước, sử dụng pháp luật và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và đất nước.…

Read more