Thứ lý thuyết viển vông của Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt

Gần đây, trên các diễn đàn “dân chủ”, “chống Cộng” xuất hiện bài viết Việt Nam mới của Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt nhằm tuyên truyền cho một thứ lý thuyết được gọi là Thắng Nghĩa Lý Đông A. Theo người viết, thứ lý thuyết này là sáng tạo tư tưởng cần thiết để Việt tộc có vũ khí tinh thần giúp vượt qua được tình trạng chậm tiến, mở đường tiến vào thời đại văn minh mới toàn cầu toàn nhân loại hiện nay và sắp tới. Tuy nhiên, thực chất đây là thứ lý thuyết nhảm nhí, vô bổ, không có giá trị gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  1. Những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Để viện dẫn cho thứ lý thuyết viển vông, Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt đã “phân chia” lịch sử hiện đại Việt Nam thành các giai đoạn tiếp cận với Tây Phương.

Read more