LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CHÍ QUANG

Lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ ở Việt Nam, Chí Quang đã đăng trên trang Doithoaionline.com bài viết “Bản hùng ca trỗi dậy, với những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về quyền tự do, dân chủ, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chí Quang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Từ sau 1945, khi Việt Minh (tiền thân của chế độ cộng sản Việt Nam) cướp được chính quyền cho tới nay, người dân Việt Nam đã bị tước bỏ quyền bầu cử tự nhiên, tự do và tự nguyện để chọn lựa bộ máy lãnh đạo… đảng cộng sản dùng mọi thủ đoạn để duy trì quyền cai trị đất nước, ép người dân phải chấp nhận vai trò lãnh đạo của nó”.

Vấn đề này Chí Quang nên hiểu rằng: Ở Việt Nam hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vấn đề  tự do, dân chủ đang được coi trọng và phát huy hơn bao giờ hết.…

Read more