Ai mất niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Chỉ có thể là những kẻ tay sai, phản động

Trên trang Quyenduocbiet.com, Trần Văn đăng bài “Con người không có chỗ trên con đường xây dựng CNXH”. Thông qua bài viết Y đã xuyên tạc và lộng ngôn cho rằng “việc xây dựng chủ nghĩa xã hội diễn ra theo hướng không chỉ bất nhân mà còn bất trí, bất nghĩa, bội tín”. Tuy nhiên, thực tế đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu bịa đặt của Trần Văn.

1. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là khát vọng của dân tộc và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường duy nhất của cách mạng Việt Nam vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đồng thời cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; qua đó, lập nên những chiến công oanh liệt, những thắng lợi vẻ vang và đạt được những thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more