Không thể phủ nhận sự quan tâm của hệ thống chính trị với các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Lợi dụng các vấn đề liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn để chống phá cách mạng Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động. Vừa qua, trên trang Vietnamthoibao.org có đăng bài viết của Lynn Huỳnh “Xã hội dân sự Việt Nam và các hoạt động về dân tộc thiểu số” xuyên tạc, phủ nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc với các dân tộc thiểu số.

Bài viết cho rằng: “Tại Việt Nam, các dân tộc thiểu số được hỗ trợ bởi một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, được gọi là “xã hội dân sự”. “Xã hội dân sự” mà Lynn Huỳnh đề cập gồm hai dạng với sự đánh giá phiến diện, sai lệch. Với các tổ chức chưa được Nhà nước “phê duyệt” hay không, chưa “đăng ký” (cả quốc tế lẫn trong nước – thường can thiệp, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, tự do… ở Việt Nam) thì “được đánh giá là khá mạnh trong việc trao quyền cho người dân và hỗ trợ sinh kế, khá tốt trong đáp ứng nhu cầu xã hội”.…

Read more