Thành tựu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam là không thể phủ nhận

Xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đề cập đến chăm lo đời sống nhân dân. Với Người, dân đói, dân rét, dân ốm đau, dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi. Do đó, Người chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Theo Người, xóa đói giảm nghèo là: Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người giàu thì giàu thêm. Và muốn xóa đói giảm nghèo phải toàn dân đoàn kết phát huy tinh thần nhân ái, giá trị truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách”; mọi thành viên trong xã hội không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua cửa ải đói nghèo.…

Read more