Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hai mặt không tách rời của cùng một mục tiêu: Giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết, phải luận chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó bác bỏ luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác – Lênin.…

Read more