KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Gần đây, bài viết “Tổng bí thư cần cúi đầu nhận lỗi trước quốc dân” của Nguyễn Nam đang được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Dưới lời lẽ không nhằm đả kích chính khách, mà chỉ cảnh báo, Nguyễn Nam đã có góc nhìn sai lệch về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để minh chứng cho những luận điệu phủ nhận, hạ thấp giá trị cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Nam đã viện dẫn một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi cộm trong xã hội thời gian gần đây.…

Read more