Nguyễn Quang Dy: “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”

Một trong những chiêu trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, trên trang “Vietstudies. com, Nguyễn Quang Dy đã tán phát bài viết “thay đổi tư duy và hệ quy chiếu để phát triển”. Trong đó chứa đựng những mưu đồ đen tối của y:

Thứ nhất, Y cho rằng, Việt Nam đã đổi mới “vòng một” thành công từ năm 1986, chuyển đổi nền kinh tế “tập trung” (centralized) và “bao cấp” (subsidized) thành kinh tế thị trường, nhưng còn bất cấp vì vẫn giữ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nay động lực đổi mới đã hết đà, cần đổi mới “vòng hai”, không chỉ về kinh tế mà còn về thể chế chính trị.…

Read more