Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Trên trang facebook: Đài Á Châu tự do, bút danh RFA đăng bài Hội nghị 6 Ban chấp hành trung ương Đảng nhóm họp trong tâm lý bất an; với mưu đồ công kích, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trong bài viết Y đã lộng ngôn cho rằng Đảng ta đã Tước quyền dân chủ trong đảng“công tác cán bộ đều do Đảng nắm hết” nhằm tạo sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, trong xây dựng Cương lĩnh, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Kể từ khi thành lập, đặc biệt là trong những năm đổi mới, những quyết định lớn, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, từ dự thảo Cương lĩnh đến dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng đều được tổ chức thảo luận dân chủ rộng rãi, lấy ý kiến của các tổ chức đảng, đảng viên và của cả hệ thống chính trị.…

Read more