Vạch trần bộ mặt xảo trá của Việt Hoàng

Vừa qua, trên Facebook “Kỷ nguyên”, Việt Hoàng có bài viết: “Không có gì phải mặc cảm”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ và Trí thức Việt Nam vì thiếu kiến thức chính trị, thiếu văn hoá thảo luận, thiếu văn hoá tổ chức nên mặc cảm bản thân không dám đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ. Tại sao Việt Hoàng lại lấy cớ dân chủ và Trí thức để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.…

Read more