Không thể phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đó là sự thật hiển nhiên, thế nhưng một số đối tượng phản động, “hành nghề chống cộng cực đoan” vẫn cố tình “đánh lận con đen”, phủ nhận trắng trợn thành quả cách mạng của Việt Nam, ra sức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, đối tượng với bút danh N.A, đã công khai kêu gọi “Tranh đấu để xóa bỏ đảng csVN” với luận điệu xuyên tạc cho rằng: “Lịch sử và thời gian đã chứng minh rằng đảng csVN chính là nguồn trở lực lớn nhất để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ văn minh”.

          Thực tế lịch sử và thời gian cho thấy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là nguyện vọng, ý chí của nhân dân và hợp hiến. …

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – TẤT YẾU LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ VẠCH THỜI ĐẠI

Cách đây 105 năm, ngày 7 tháng 11 năm 1917, một sự kiện lịch sử vĩ đại của nhân loại đã diễn ra ở nước Nga. Đó là giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công, phá vỡ mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên trên thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là tất yếu lịch sử và mang giá trị vạch thời đại. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.…

Read more