Cảnh giác với âm mưu lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ

Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Đảng ta xác định chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả trước mắt và lâu dài. Song, đi ngược lại với quyết tâm đó, các thế lực thù địch, phản động lại lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước. Trong bài “Nói với người CS: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với cái nhìn lệch lạc, Tiến Văn đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam, khi cho rằng đó “là một xu thế phát triển tất yếu không thể cưỡng lại”.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VỚI CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã mở đầu một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thức tỉnh giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân bị áp bức, soi sáng cho các dân tộc bị nô dịch đi tới cách mạng giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong giải phóng các dân tộc bị áp bức. Các dân tộc ở Đông Dương “Theo gương sáng của Đảng Bônsơvích Liên Xô, và cuộc đại Cách mạng Tháng Mười Nga. Cộng sản vận động thợ thuyền nông dân, tiểu tư sản thành thị, tất cả các lực lượng phản đế, tất cả các dân tộc ở Đông Dương kết thành mặt trận thống nhứt chống chiến tranh cho đến đánh đổ đế quốc Pháp làm cách mạng giải phóng dân tộc”[1].…

Read more