VẠCH TRẦN SỰ XUYÊN TẠC KÍCH ĐỘNG CỦA LÊ VĨNH TRIỂN

Để thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã và đang ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các quan điểm sai trái, trong đó, chúng đưa ra những quan điểm đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ đặt ra. Trên trang Nghiencuuquocte.org. Lê Vĩnh Triển đăng tải với nội dung “Cuộc tranh luận dân chủ ở Việt Nam”, trong đó Y đưa ra những lời lẽ làm sai lệch bản chất dân chủ mà đảng và nhân dân ta đang thực hiện.

1. Những luận điệu xuyên tạc, kích động của Lê Vĩnh Triển. Trong bài viết Lê Vĩnh Triển đã tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là Y đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”.…

Read more

GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga là mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt dân tộc ta đứng lên đấu tranh giành độc lập, xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa. Đúng như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1]. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, loài người đã chứng kiến biết bao thăng trầm, biến cố phức tạp của lịch sử, nhưng tầm vóc vĩ đại, giá trị, ý nghĩa của Cách Mạng tháng Mười Nga vẫn đã, đang và sẽ vẹn nguyên giá trị, tiếp tục vang mãi.…

Read more