PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA NGUYỄN VĂN TRẦN

Vừa qua, trên trang “Tintuchangngayonlines. com” Nguyễn Văn Trần có bài viết: “Một nền dân chủ nào cho Việt Nam ngày mai”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ vì Việt Nam bị duy trì bởi một chế độ cộng sản độc tài toàn trị và yêu cầu xây dựng chế độ dân chủ pháp trị ở Việt Nam. Thực chất, Nguyễn Văn Trần đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu về dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của  chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và đặc trưng cơ bản nhất cấu thành nên mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo vệ.…

Read more