SỰ HÀM HỒ, CUỒNG XIÊN CỦA LÊ NGUYỄN

Mới đây, trên mạng xã hội “Danlambao” Lê Nguyễn đã giật tít: “Đừng cố nhồi nhét tư tưởng, đạo đức dân tộc vào đầu Hồ Chí Minh” với nội dung phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết của Lê Nguyễn thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Với tư tưởng, quan điểm của một kẻ chống cộng, trong bài viết Lê Nguyễn không chỉ xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa, xa lạ và đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam.…

Read more