Bác bỏ luận điệu phủ nhận vai trò Hội LHPN Việt Nam của Thục Đoan

Mới đây trên diễn đàn “Vietnamthoibao” đã phát tán bài viết “Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có phải là hội lo cho phụ nữ” của Thục Đoan. Trong bài viết này, Thục Đoan đã đưa ra những luận điệu sai trái, vô căn cứ nhằm xuyên tạc, bóp méo vai trò, cống hiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, sâu xa là mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Hội nói riêng và các tổ chức chính trị – xã hội ở nước ta nói chung.

Với viêc cóp nhặt, nhào nặn những tư liệu, thông tin theo tư duy của kẻ cơ hội bất mãn, Thục Đoan đã cố tình suy diễn, đưa ra quan điểm phiến diện khi cho rằng “Hội LHPN Việt Nam được Đảng cộng sản Việt Nam lập nên để phục vụ âm mưu chính trị của Đảng” và “không mang vai trò của người đàn bà đảm đang việc nhà”.…

Read more