Không thể phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gần đây, trên internet, mạng xã hội, youtube,… các thế lực thù địch, phản động có nhiều bài viết xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trên trang Facebook của Đài Á Châu tự do (RFA) có bài viết “Vạch trần bản chất phản động của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền”. Đây là bài viết hết sức phản động, nguy hại khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng cầm quyền” và rằng: “tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là phản dân chủ”…

Chúng ta khẳng định rằng: Năm 1930, trên vũ đài chính trị của dân tộc Việt Nam xuất hiện một chính đảng cách mạng – Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng lên lãnh đạo nhân dân ta đánh Pháp, đuổi Nhật, lật đổ phong kiến giành lại chính quyền về tay nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tôn vinh vị trí độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kể từ tháng 9/1945, đã trở thành Đảng cầm quyền.

Read more