Jackhammer Nguyễn lớn tiếng vu khống nghiệp đoàn ở Việt Nam

Một trong những chiều trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, tại trang “Baotiengdan, bài viết gần đây của Jackhammer Nguyễn tung ra luận điệu “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam và sự bôi bác cộng sản”. Đọc bài viết của Y thấy rõ những mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “các đảng cộng sản cầm quyền đều có các tổ chức gọi là “công đoàn”, nhưng chỉ là những tổ chức quan liêu, cánh tay nối dài của giới cầm quyền độc tài, chứ không đại diện gì cho quyền lợi công nhân cả.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Jackhammer Nguyễn cố tình không biết, tại Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi rõ: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyên, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more