Cảnh giác luận điệu xuyên tạc của Phan Châu Thành về sự cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

Trên trang “Danlambao”, Phan Châu Thành đã phát tán tài liệu có tựa đề “Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong chế độ cộng sản này?”. Trong tài liệu này Y đã  bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng đảng: “cấm trả lời, cấm tư duy”; “ngăn cấm và cản trở, hãm hại tất cả những ai quan tâm và muốn làm chính trị”; “áp đặt nghề nghiệp, việc làm, tương lai, lý tưởng của thế hệ trẻ”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động thế hệ trẻ chống phá Đảng và tự do dân chủ với thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chăm lo, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong đấu tranh giải phóng dân tộc và lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới.…

Read more