Đánh giá sai lệch của International Idea về bức tranh dân chủ ở Việt Nam

Trên trang “BBCtiengviet” có bài viết Báo cáo dân chủ 2022 của IDEA: “Việt Nam vẫn gắn chặt với chủ nghĩa chuyên chế”. Nội dung bài viết vẫn với giọng điệu cũ rích, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuyên tạc thành quả dân chủ ở Việt Nam, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Báo cáo của International IDEA cho rằng: “Dân chủ ở Việt Nam là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam”, “gắn với chủ nghĩa chuyên chính”(!?). Điều này hoàn toàn không đúng sự thật về dân chủ ở Việt Nam.

Trên thực tế chúng ta đã thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more