Xã hội dân sự “độc lập” – mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch

Vừa qua, Hương Giang, phần tử thù địch, chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có bài viết trên “Vietnamthoibao, với tiêu đề Xã hội dân sự cần “độc lập”, và cho rằng, ở Việt Nam, nhà chức trách có tâm lý nếu thúc đẩy xã hội dân sự độc lập, sẽ dẫn tới sự đối lập với chính quyền. Từ đó Hương Giang đưa ra những lời lẽ xảo trá cổ súy cho sự “độc lập” của “xã hội dân sự”… Thực chất đây là thủ đoạn thâm độc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển sang con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần vạch trần âm mưu của Hương Giang trong vấn đề này:

1.…

Read more