Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam là một trong những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chúng thường tán phát những tài liệu xuyên tạc trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội. Bài viết “Việt Nam có tự do tôn giáo không” của Phạm Trần đăng trên trang “Doithoaionline” là một trong số đó.

Thứ nhất, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Phạm Trần nhận định: những nội dung mà các trang báo chính thống ở Việt Nam đăng tải về “diễn biến hòa bình” nói chung, về các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nói riêng là “nói ngược”, “đặt điều”, “vu oan”, “vu khống”, “cáo buộc”, “xuyên tạc”, “chụp mũ” các tổ chức quốc tế, cá nhân, tổ chức độc lập, chống đối Đảng, Nhà nước.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Đình Trọng

Mới đây, trên “Baotiengdan” Phạm Đình Trọng lại giật tít: “Dân nghèo bị bỏ rơi, dân giàu được chăm bẵm, nuông chiều”. Đây là luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn, hòng tạo dựng một hình ảnh Việt Nam không có “dân chủ”, mất “công bằng”, từ đó phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Song, thực tiễn bác bỏ hoàn toàn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của y, bởi lẽ:

Một là, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng đất nước.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vấn đề thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. …

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Thật nực cười khi đọc “Bản chất không hoàn hảo của một nền dân chủ chân chính” của Đào Tăng Dực trên trang mạng xã hội. Trong bài viết, Đào Tăng Dực đã đưa ra những “minh chứng” không đúng với thực tế nền dân chủ ở Việt Nam khi cho rằng, chế độ mà Việt Nam đang xây dựng “là trật tự chính trị khép kín”, “độc tài”, “ưu việt giả dối”. Luận điệu này mặc dù chẳng mới mẻ gì, nhưng khi đọc dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị dân chủ, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Như chúng ta đều biết, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ thực sự và ngày càng phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới; chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử.…

Read more

Cát Tường: Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe

Một trong những chiều trò phản động của các thế lực thù địch là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Điển hình, tại trang “Doithoaionline”, Cát Tường tung ra luận điệu “Việt Nam vẫn loay hoay xây dựng thể chế nhà nước”. Đọc bài viết của Y thấy rõ mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng có nghị quyết xác định rõ các đặc trưng nội hàm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Cát Tường cố tình không biết. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) đề cập và nêu khá cụ thể, toàn diện những quan điểm nguyên tắc, nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.…

Read more

Nguyễn Đình Cống – Kẻ xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

Gần đây, trên trang Baotiengdan bút danh Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Nguy hiểm cho ai?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y là những lời lẽ xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam.

1. Nguyễn Đình Cống, với mưu đồ chính trị đen tối, Y đã cố tình xuyên tạc, cho rằng “Lãnh đạo Đảng csVN đang loay hoay trước tình thế nguy hiểm của sự suy thoái. Cấp thiết phải củng cố, làm trong sạch đảng”.

Nguyễn Đình Cống nên biết rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược; là tất yếu khách quan, gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.…

Read more

Văn hóa Việt Nam – giá trị trường tồn

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet”, Trần Công Luân có bài viết “Văn hóa Việt Nam đi về đâu?”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Trần Công Luân cho rằng “văn hóa giáo dục của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là nhồi sọ tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản rỗng tuếch với loại ngôn ngữ ngu xuẩn do tầng lớp lãnh đạo độc tài nhưng lại khiếp sợ thuần phục Trung Cộng thì văn hóa Việt sẽ không thể ngóc đầu nổi”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam, nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc báo chí ở Việt Nam của Trần Dạ Dũng

Trần Dạ Dũng – cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn “vietnamthoibao”, mới đây lại phát tán bài viết“Báo chí Việt Nam đồng nghĩa với tuyên truyền?”. Vẫn chiêu trò “bình mới, rượu cũ” lợi dụng vấn đề “tự do báo chí” để xuyên tạc, bịa đặt hòng phủ nhận bản chất, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nền báo chí nước nhà.

1. Không có tự do báo chí tuyệt đối, không điều kiện

Trần Dạ Dũng đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt rằng báo chí Việt Nam chỉ là “báo do chính quyền thành lập do bọn tay sai điều khiển” và ở “Việt Nam không có tự do báo chí”. Đây rõ ràng là luận điệu hoàn toàn sai trái, vô căn cứ.…

Read more

Luận điệu chống phá Đảng của Nguyễn Nam

Mới đây, trên trang “Vietnamthoibao, bút danh Nguyễn Nam đăng bài Quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam đang bị lung lay?”. Chúng ta hãy cùng xem mục đích của những luận điệu mà Nguyễn Nam đưa ra trong bài viết là gì?

Thứ nhất, với mưu đồ công kích, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong bài viết Nguyễn Nam cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài toàn trị”. Đây thực sự là giọng điệu xuyên tạc của Nguyễn Nam, bởi vì:

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.…

Read more

Tiếng nói lạc lõng của Nguyễn Tiến Cường

Những ngày qua, trên trang “Quyenduocbiet” kẻ tự xưng “Nguyễn Tiến Cường” đã phát tán tài liệu“Sinh sau năm 1975, sống trong nước là một cái tội”? Y đã trắng trợn xuyên tạc đường lối, chính sách giáo dục của Việt Nam, Y cho rằng: “Chủ trương của chế độ cộng sản, dùng môi trường giáo dục đào tạo nên những con người đúng theo ước muốn của họ – gian manh, quỷ quyệt, xảo trá, nói láo, nói dối, độc ác, tàn bạo…”. Hơn thế nữa, “Nguyễn Tiến Cường” còn kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta, “Y” rêu rao rằng: “Mừng cho đất nước vẫn còn những người trẻ sinh sau năm 1975 sống trong nước…vẫn giữ được nhân cách của mình…Hy vọng một thời điểm nào đó, các bạn có thể tập họp, đoàn kết lại thành một lực lượng, đủ sức mạnh để thay đổi tình trạng hiện nay của đất nước”.

Read more