Phản bác quan điểm sai trái của Phạm Đình Trọng

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan”, Phạm Đình Trọng có bài viết: “Giầu xổi chông chênh bám víu quyền lực tha hoá”, cho rằng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của Luật đất đai, bắt tay với chính quyền làm giầu bất chính dẫn đến lũng đoạn kinh tế, làm băng hoại văn hoá, đạo đức xã hội,… Thực chất, Phạm Đình Trọng đang cố tình xuyên tạc, hạ thấp uy tín của doanh nghiệp và doanh nhân ở Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thừa nhận và khẳng định: doanh nghiệp là lực lượng quan trọng góp phần vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; góp phần tăng trưởng, ổn định và phát triển kinh tế đất nước; trực tiếp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiên phong trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; với vai trò như vậy, doanh nghiệp không lũng đoạn kinh tế mà đang góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế.…

Read more