Cảnh giác về “Lời khuyên” vô lý của Phạm Trần

Những ngày qua, dư luận xã hội lại hết sức bất bình về bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui” của Phạm Trần được đăng trên trang “Thongluan-rdp”. Toàn bộ nội dung bài viết là sự bịa đặt, xuyên tạc, hồ đồ, phủ nhận kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Phạm Trần cho rằng, những yếu kém trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay là minh chứng khẳng định đội ngũ đảng viên đang bị “suy thoái”?!, “Đảng không còn đủ năng lực để lãnh đạo cách mạng”?!. Do vậy, Phạm Trần khuyên “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui”. Đây là âm mưu rất thâm độc, lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta để thổi phồng, bôi đen nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more