Những điều “hiển nhiên” vô căn cứ của Vũ Thạch

Trên trang “Doithoaionline” Vũ Thạch đã đăng tải bài viết “Độc tài nào cũng tan hoang đất nước”. Trong bài viết của mình, Vũ Thạch khẳng định “Độc tài, toàn trị hay chuyên chính đều làm tan hoang đất nước, dù được bọc trong lá cờ Phát – xít, Cộng sản, hay giải phóng”. Mục đích của Vũ Thạch là phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Vũ Thạch cho rằng“Chế độ độc tài không tận dụng được sức lực và trí tuệ của toàn dân”.

Trước hết chúng ta có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng “tiếm quyền”, “độc quyền” mà ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và phát huy được sức lực và trí tuệ của toàn dân trong quá trình xây dựng đất nước.…

Read more