Phê phán luận điệu cho rằng: “Hệ giá trị là cái gì mà phải xây dựng?”

Sau Hội thảo khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đa số các ý kiến trong Hội thảo và mọi người dân đều đồng thuận cao, cho rằng việc triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Thế nhưng, đi ngược lại những giá trị nhân văn đó, vẫn còn một số đối tượng xấu, bất mãn, thù địch đăng tải nhiều bài viết, thông tin xuyên tạc với nội dung: “Hệ giá trị là cái gì mà phải xây dựng?”. Đây là luận điệu phiến diện, thiếu khách quan, cần vạch trần, bác bỏ và làm rõ những vấn đề sau:

Xây dựng các hệ giá trị là điều tất yếu khách quan đối với các quốc gia trên thế giới.

Read more