Cát Tường: Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe

Một trong những chiều trò phản động của các thế lực thù địch là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Điển hình, tại trang “Doithoaionline”, Cát Tường tung ra luận điệu “Việt Nam vẫn loay hoay xây dựng thể chế nhà nước”. Đọc bài viết của Y thấy rõ mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng có nghị quyết xác định rõ các đặc trưng nội hàm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Cát Tường cố tình không biết. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) đề cập và nêu khá cụ thể, toàn diện những quan điểm nguyên tắc, nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.…

Read more