BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Thật nực cười khi đọc “Bản chất không hoàn hảo của một nền dân chủ chân chính” của Đào Tăng Dực trên trang mạng xã hội. Trong bài viết, Đào Tăng Dực đã đưa ra những “minh chứng” không đúng với thực tế nền dân chủ ở Việt Nam khi cho rằng, chế độ mà Việt Nam đang xây dựng “là trật tự chính trị khép kín”, “độc tài”, “ưu việt giả dối”. Luận điệu này mặc dù chẳng mới mẻ gì, nhưng khi đọc dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị dân chủ, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Như chúng ta đều biết, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ thực sự và ngày càng phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới; chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử.…

Read more