Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Đình Trọng

Mới đây, trên “Baotiengdan” Phạm Đình Trọng lại giật tít: “Dân nghèo bị bỏ rơi, dân giàu được chăm bẵm, nuông chiều”. Đây là luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn, hòng tạo dựng một hình ảnh Việt Nam không có “dân chủ”, mất “công bằng”, từ đó phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Song, thực tiễn bác bỏ hoàn toàn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của y, bởi lẽ:

Một là, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng đất nước.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vấn đề thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. …

Read more